ادامه رشد بورس در ناباوری دیگران!


نبض بازار

 یکشنبه 1400/05/31
ادامه رشد #بورس در ناباوری دیگران!

حدودا سه ماه است که مدام تاکید می کنیم که #بورس سودآورترین بازار در کوتاه مدت است! 
اما عده ای دوست ندارند باور کنند! و یا هنوز می ترسند!

واقعیت این است که چه ما باور کنیم و چه نکنیم بازارها مسیر خودشان را می روند!
و آنهایی که در مسیر روند رشدی بازار قرار می گیرند تفاوت آن را در رشد حساب های بانکی خود شاهد خواهند بود!

این تفاوت را کسی درک می کند که در سه ماه گذشته ماهی 15 تا 20درصد بر دارایی و ثروتش اضافه شده باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی