مشاوره سرمایه گذاری چیست؟


دوست من اگه مي خواي بدوني جلسه مشاوره سرمايه گذاري تخصصي و خصوصي چيه لطفا به اين فايل گوش كن چون موارد زير در اين فايل كامل توضيح داده شده بعد تصميم بگير:

 • اصلا براي چي بايد مشاوره سرمايه گذاري انجام داد؟
 • مشاوره فقط براي پولدارها نيست،مشاوره براي پولسازهاست!
 • درجلسه مشاوره، شما ازخدمات كلينيك سرمايه گذاري و كسب وكار هاتف برخوردار مي شيد
 • سرمايه گذاري يا كسب وكارشما در٧مرحله ارزيابي و پشتيباني مي شه:

  1. ميزان ريسك پذيري و ريسك گريزي شما سنجيده مي شه
  2. ويژن سازي از آينده بازارهاي ايران صورت مي گيره
  3. سبدسرمايه گذاري شما طراحي مي شه
  4. مهارت زمان سنجي شما ارزيابي مي شه
  5. كسب وكار شما موردكاوي مي شه
  6. و پيشنهاد نهايي سرمايه گذاري ارايه مي شه
  7. بعداز مشاوره و درطول دوره هم مورد پشتيباني قرار مي گيريد