امیدواری ها به بهبود بورس بیشتر شد


نبض بازار

سه شنبه1400.04.01
▪️امیدواری ها به بهبود بورس بیشتر شد

گزارش های شگفت انگیز شرکت ها از سودهای عالی چشم انداز بازار سهام را جذاب کرده است.
همچنین روند معاملات از نقطه نظر حجم و ارزش معاملات امیدواری را برای بهبود بورس در ماه های پیش رو بیشتر کرده است.

بازارها همیشه اشتباه نمی کنند، 
اما همیشه هم فرصت ورود جذاب نمی دهند!

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی