این مسوولین محترم ماه هاست می گن قراره ماشین خارجی وارد کشور بشه چرا نمی شه؟


پاسخ به سوالات

یکشنبه 1401.8.8
سلام

این مسئولین محترم ماه هاست که می گن قراره که ماشین خارجی وارد کشور بشه پس چرا انجام نمی شه؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی