بابرقراری صلح بین روسیه واکراین روبل تاچه قیمتی نزول میکند؟


پاسخ به سوالات

دوشنبه 1401.8.9
سلام ‌استاد
روبل قبل ازجنگ اکراین حدود۳۸۵تومن بودباشروع درگیری تا۲۴۰هم سقوط کردباحمایت دولت روسیه درحال حاضرحدو۵۶۰تومن میباشد،به نظرحضرتعالی بابرقراری صلح بین روسیه واکراین روبل تاچه قیمتی نزول میکند؟
سپاسگزارم ازمحبت شما

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی