به نظر شما افت قیمت سهام طبیعی هست ؟دوشنبه ۱۴۰۲.۳.۲۹

سلام
آیا به نظر شما افت های این روزهای قیمت سهام طبیعی است؟
چرا چنین شرایطی ایجاد شده؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی