سازمان منابع طبیعی بسیاری از زمین هایی که قابلیت کشت دارند رامحبوس کرده است


شنبه 1402.8.13
سلام استاد
عده ای معتقدند سازمان منابع طبیعی بسیاری از زمین‌هایی که قابلیت کشت دارند رامحبوس کرده است

و اگر عرضه زمین متناسب با تقاضا انجام شده بود نباید سهم قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌شد
آیا به نظر شما این دیدگاه درسته؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی