مدارکی که موسسه شما بابت آموزش ها می ده قابل ارایه و ترجمه برای مهاجرت است ؟


دوشنبه 1402.7.24

سلام استاد
من می خوام مهاجرت بکنم آیا مدارکی که موسسه شما بابت آموزش ها می ده قابل ارایه و ترجمه است؟
آیا می شه روشون حساب کرد؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی