مدیریت اقتصادی کشور را در دولت فعلی مثبت ارزیابی می کنید ؟


یکشنبه ۱۴۰۲.۶.۲۶

سلام استاد مدیریت اقتصادی کشور را در دولت فعلی مثبت ارزیابی می کنید یا دولت قبل چرا ؟

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی