می دونستی اسحاق نیوتن نابغه ریاضی و فیزیک جهان در بورس چقدر زیان کرده؟!


دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی