نگاهی به عملکرد بازارها در هفته گذشته و فصل بهار


گزارش_نیروهای_بازار

جمعه1400.4.4
نگاهی به عملکرد بازارها در هفته گذشته و فصل بهار
 

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی