چرا کشور ما با این همه امکانات و منابع باید به این وضع بیفتد؟

پاسخ به سوالات

سه شنبه 1401.5.11
سلام خدمت شما استاد محترم دراین چندین سال در ایران که رییس جمهور وبقیه وزرا همه  تقریبا دو گروه بیشتر نیستند یا اصلاح طلب یا اصول گرا وهر کدام تیم وزرای خودشونو دارند ودراین چندین سال ادمهای قبلی وتکراری هستند وعضو جدیدی ندیدیم وارد شودو از کاستیهاهم  باخبرند باید اوضاع کشور رو به بهبود برود پس چرا کشور ما با این همه امکانات ومنابع طبیعی باید به این وضع بیفتد ومتاسفانه از متخصصان هم کمک نمیگیرند در صورتی که در کشورهای دیگر هر گروه که رای میاورند ادامه برنامهای رییس جمهور قبلی   را تکمیل میکنندودرحال پیشرفت هستند   مشکل کشور ما کجاست

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی