چطور شد که هفته گذشته قیمت سهام رشد خوبی داشت ؟


یک شنبه 1401.12.7

سلام و درود بر شما

در این هفته چه اتفاقی افتاد که قیمت سهام رشد خوبی کرد؟

خداوند به شما سلامتی بده که در کنار مردم هستید و درد مردم رو می فهمید

دیدگاه خود را بنویسید

0 دیدگاه

۶۰ ساعت ویدئو
سطح دوره (پایه : بدون پیش نیاز)

ویدئوی معرفی