پیش بینی

دوره برگزیده پیش بینی

پیشبینی سرمایه گذاری سال 1402

بازار های مهم ایران به کجا می روند

4.8

📒 فصل اول:  تاثیری چشم انداز تحریمی کشور بر آینده اقتصاد چیست؟
🔻چرا مذاکرات معلق مانده و چه عواملی باعث سکون در وضعیت مذاکرات شده؟
🔻ایران و غرب در مذاک ...

تهیه دوره
  • 10 ساعت ویدئو
  • سطح دوره : سطح دوره : (پایه : بدون پیش نیاز)

همه دوره های پیش بینی هاتف